«Ποια είναι τα νέα πρόστιμα της εφορίας»

– Διογκώνονται τα πρόστιμα για τις «μικρές» παραβάσεις
– Μείωση προστίμων για παραβάσεις συναλλαγών άνω των 5.000 Ευρώ
– Καταργείται η δυνατότητα συμβιβασμού των προστίμων

Τέθηκε σε ισχύ η ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία προσδιορίζονται τα νέα πρόστιμα που προβλέπονται από τον νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, δηλαδή τον σχετικό νόμο που ψηφίστηκε εντός του Ιουλίου 2013.

Τα πρώτα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάγνωση της εγκυκλίου είναι ότι προβλέπονται αυστηρότερα πρόστιμα για τις «μικρότερες» παραβάσεις μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων μέχρι 5.000 Ευρώ, ενώ προβλέπονται μικρότερες ποινές για τις μεγαλύτερες παραβάσεις.

Οι αλλαγές σε κάποιες περιπτώσεις παραβάσεων ισχύουν από 26.7.2013 ενώ σε άλλες περιπτώσεις που καθορίζονται από την εγκύκλιο θα ισχύσουν από 1.1.2014. Πρέπει να αναφερθεί ότι τα νέα πρόστιμα δεν θα μπορούν να συμβιβαστούν (π.χ. στο ½) και θα πρέπει να καταβάλλονται εφάπαξ εντός 30 ημερών.

Να υπενθυμίσουμε ότι με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (βλ. προηγούμενο άρθρο μας στην HELLENIC MAIL) σε περίπτωση μη καταβολής εντός 30 ημερών, από την παραλαβή της ατομικής ειδοποίησης της εφορίας, του φόρου ή των προστίμων, οι φορολογικές αρχές μπορούν προχωρήσουν στη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του φορολογούμενου. Πρόκειται για μέτρα, όπως κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων κ.ά.

Στόχος του νέου ποινολογίου σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών είναι τα πρόστιμα να είναι ρεαλιστικά και να έχουν εισπρακτικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν εισπράττονταν, αφού, αν και επιβάλλονται αυστηρά και υπέρογκα πρόστιμα, τελικώς δεν κατέληγε στα δημόσια ταμεία ούτε το 5% των ποσών που καταλογίζονταν. Ωστόσο κατά την άποψη μας η συγκεκριμένη εξήγηση του Υπουργείου Οικονομικών δεν δίνει απάντηση στο γιατί αυξήθηκαν μόνο οι μικρές και πιο συνηθισμένες παραβάσεις (π.χ. μη έκδοσης απόδειξης μέχρι 5.000 Ευρώ), αφού με αυτόν τον τρόπο το Υπ.Οικονομικών στοχοποιεί κυρίως τους μικρούς και μεσαίους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα το νέο ποινολόγιο προβλέπει τα εξής:

Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικού στοιχείου (αποδείξεις λιανικής, τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ) όταν η αποκρυβείσα αξία είναι μέχρι 5.000 ευρώ:

• Από 26 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013. Πρόστιμο 800 ευρώ για κάθε μη εκδοθέν ή ανακριβώς εκδοθέν φορολογικό στοιχείο, εφόσον ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία β΄ κατηγορίας), Πρόστιμο 1.200 ευρώ εφόσον ο παραβάτης τηρεί διπλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία γ΄ κατηγορίας) Το ανώτατο όριο του προστίμου δεν μπορεί να υπερβεί κατά την πρώτη έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου το 15πλάσιο των προστίμων αυτών, για κάθε κατηγορία παραβάσεων και κατά τη δεύτερη έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου το 30πλάσιο των προστίμων αυτών, για κάθε κατηγορία παράβασης.

• Από 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής. Πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε μη εκδοθέν ή ανακριβώς εκδοθέν φορολογικό στοιχείο, εφόσον ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία β΄ κατηγορίας), 2.500 ευρώ, εφόσον ο παραβάτης τηρεί διπλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία γ΄ κατηγορίας). Από το νέο έτος δεν θα υπάρχει ανώτατο πλαφόν.

Μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείου αξίας πάνω από 5.000 ευρώ:

Από τις 26 Ιουλίου 2013 και εφεξής επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 40% της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε με ελάχιστο ύψος προστίμου τα 2.500 ευρώ. Σήμερα για στοιχεία αξίας πάνω από 1.200 ευρώ επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με την αξία της συναλλαγής, το οποίο, όμως, μειώνεται κατά 50% στον συμβιβασμό.

Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων:

Για το χρονικό διάστημα από 26 Ιουλίου και εφεξής το πρόστιμο ως προς την αξία ή όταν σφραγιστεί ή θεωρηθεί με μη νόμιμο τρόπο ανέρχεται στο 100% της αξίας των στοιχείων. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το πρόστιμο ανέρχεται στο 100% της αξίας για το διάστημα από 26 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 και από 1η Ιανουαρίου 2014 το πρόστιμο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για κάθε εκδοθέν στοιχείο εφόσον ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά στοιχεία και 2.500 ευρώ για κάθε εκδοθέν στοιχείο εφόσον ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά στοιχεία.

Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων:

Από τις 26 Ιουλίου 2013 και εφεξής το πρόστιμο ανέρχεται:

– Ως προς την αξία της συναλλαγής: στο 50% της αξίας των εικονικών στοιχείων ή της μερικώς εικονικής ή 25% της αξίας των εικονικών στοιχείων όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας.

– Ως προς το πρόσωπο του εκδότη όταν ο λήπτης δεν τελούσε σε καλή πίστη: στο 50% της αξίας των εικονικών στοιχείων

– Ως προς το πρόσωπο του εκδότη όταν ο λήπτης τελούσε σε καλή πίστη: στο 100% της αξίας των εικονικών στοιχείων.

Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς την αξία:

Από τις 26 Ιουλίου 2013 επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα:

– Όταν η λήψη έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους: 50% της αξίας των εικονικών στοιχείων ή της μερικώς εικονικής ή 25% της αξίας των εικονικών στοιχείων όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας.

– Σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν έχει αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους: 15% της αξίας των εικονικών στοιχείων.

Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς το πρόσωπο από 26 Ιουλίου και εφεξής:

– 25% της αξίας των εικονικών στοιχείων όταν ο λήπτης δεν τελούσε σε καλή πίστη με αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.

– 15% της αξίας των εικονικών στοιχείων σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν έχει αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους

– 0% όταν ο λήπτης τελούσε σε καλή πίστη.

Λοιπές περιπτώσεις εικονικών φορολογικών στοιχείων από 26 Ιουλίου 2013 και εφεξής:

– 500 ευρώ ανά στοιχείο με ανώτατο ύψος προστίμου 50.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο όταν η εικονικότητα του στοιχείου αφορά το χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής.

Λοιπές αυτοτελείς παραβάσεις (έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων, μη καταχώρηση φορολογικού στοιχείου στα βιβλία κλπ):

Για το χρονικό διάστημα από 26 Ιουλίου 2013 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 επιβάλλεται πρόστιμο:

– 600 ευρώ για κάθε παράβαση εφόσον ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά βιβλία.
– 900 ευρώ για κάθε παράβαση εφόσον ο παραβάτης τηρεί διπλογραφικά στοιχεία.

Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής το πρόστιμο ανέρχεται σε:

– 1.000 ευρώ για κάθε παράβαση εφόσον ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά βιβλία.
– 2.500 ευρώ για κάθε παράβαση εφόσον ο παραβάτης τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Πρόστιμο ΦΠΑ, για πλαστά, νοθευμένα ή εικονικά φορολογικά στοιχεία:

Όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί ΦΠΑ, ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά, ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο ισόποσο με το 50% του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε.

Posted in Uncategorized.